Kryterium WCAG 1.1.1 - Treść nie będąca tekstem - Poziom A

1.1.1 Treść nie będąca tekstem: Cała treść strony które nie jest tekstem powinna mieć równoważną alternatywę tekstową, tak aby nie ograniczać użytkowników, którzy tej treści mogą nie zobaczyć. (WCAG poziom A)

Aby spełnić zalecenie WCAG o numerze 1.1.1 należy spełnić kryteria:

Jeżeli krótki opis może spełniać te same cele co nie tekstowa treść strony:

G94: Zapewnienie krótkiej tekstowej alternatywy dla treści nie będącej tekstem, tak aby ta alternatywa prezentowała te same informacje.

Jeżeli krótki opis nie może spełnić tych samych celów co nietekstowa treść strony (grafy, wykresy):

G95: Zapewnienie krótkiej tekstowej alternatywy która choć w skrótowy sposób opisze treść nietekstową ORAZ zapewnienie dłuższego opisu korzystając z jednej z technik opisanych poniżej:

G92: Zapewnienie długiego opisu dla treści nietekstowej, która będzie spełniała te same cele.
G74: Zapewnienie długiego opisu w tekście znajdującym się obok treści nietekstowej, z zaznaczenie że tekst odnosi się do tej treści.
G73: Zapewnienie długiego opisu w innej lokalizacji, z dodaniem linku w zastępstwie lub obok treści nietekstowej.

Jeżeli treść nie będąca tekstem jest kontrolerem lub polem które przyjmuje treść wprowadzaną przez użytkownika:

G82: Zapewnienie alternatywnej treści tekstowej, która zdefiniuje cele treści nie będącej tekstem. Korzystając z jednej z technik przedstawionych poniżej.
H44: Użycie atrybutów "label" powiązanych z danym kontrolerem.
H65: Użycie atrybutów "title" do zdefiniowania kontrolera, w momencie gdy nie może zapewnić tego atrybut "label"
FLASH32: Użycie automatycznego oznaczania Using auto labeling to associate text labels with form controls (Flash)
FLASH29: Ustawienie argumentu "label" dla elementów formularzy (Flash)
FLASH25: Oznaczenie kontrolerów formularzy (Flash)
FLASH30: Opisywanie przycisków obrazkowych (Flash)
FLASH27: Zapewnienie opisania celu jaki ma przycisk (Flash)
FLASH6: Tworzenie dostępnych hotspotów używając niewidocznych przycisków (Flash)

Jeżeli treść nie będąca tekstem jest zależna od czasu (audio, video) lub jest testem który będzie nie miał sensu w momencie zaprezentowania go przez tekst:

.G68: Zapewnienie opisu, w którym wyjaśniony zostanie cel przedstawienia w danym miejscu, treści zależnej od czasu (audio, video)
G100: Zapewnienie akceptowanej nazwy lub opisu dla treści zależnej od czasu (audio, video)

Jeżeli treść nie będąca tekstem to CAPTCHA (zazwyczaj litery i cyfry narysowane na obrazku i stosowane jako zabezpieczenie pzred automatycznym zatwierdzaniem formularzy).

G143: Zapewnienie alternatywy tekstowej, która wyjaścnia cel wstawienie elementu CAPTCHA ORAZ
G144: Zapewnieni innej formy CAPTCHA, która będzie spełniała te same zadania.

Jeżeli treść nie tekstowa może zostać pominięta:

H67: Używanie pustych atrybutów ALT oraz nie dodawanie atrybutów TITLE do obrazków i zdjęć, które powinny zostać pominięte (HTML)
C9: Używanie CSS do przedstawiania obrazków służących jako dekoracje (CSS)
FLASH3: Oznaczenie obiektów we FLSHu tak aby mogły zostać ignorowane (Flash)

Alternatywy dla krótkiego tekstu:
H36: Użycie atrybutu ALT dla obrazków używanych jako przyciski akceptacji formularzy (HTML)
H2: Łączenie obrazków z tekstem w linkach (HTML)
H37: Używanie atrybutów ALT dla obrazków (HTML)
H35: Przedstawienie alternatywy tekstowej dla appletów (HTML)
H53: Używanie treści elementu OBJECT (HTML)
H24: Zapewnienie alternatywy tekstowej dla obszarów zawierających mapy linków (HTML)
H86: Zapewnienie alternatywy tekstowej dla ASCII, emotikonek i leetspeak (HTML)
FLASH28: Zapewnienie alternatywy tekstowej dla ASCII, emotikonek i leetspeak we Flashu (Flash)
H30: Zapewnienie treści linka tak, aby został wyjaśniony cel pojawienia się linka zakotwiczonego w tym miejscu (HTML)
G196: Zastosowanie alternatywnego tekstu do jednego z grupy obrazków, do opisania całości grupy
FLASH1: Ustawienie atrybutu NAME dla elementów nie będących tekstem (Flash)
FLASH5: Łączenie obrazków i przycisków tekstowych w jednym obiekcie. (Flash)

Alternatywy dla długiego tekstu:
H45: Używanie atrybutu LONGDESC (HTML)
H53: Używanie treści elementu OBJECT (HTML)
FLASH2: Dołączenie popranego opisu dla treści nie będących obrazkami we FLASHu (Flash)
FLASH11: Zapewnienie dłuższego opisu dla elementu OBJECT (Flash)

Szybka Wycena

Odpowiadamy w ciągu 24 godzin.